Hae sivustolta

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tietosuojailmoitus

Tämä on Vuokatin Matkailukeskus Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 5.10.2022. Viimeisin muutos 1.12.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Vuokatin Matkailukeskus Oy (myöhemmin VMK Oy)
Hirvenpolku 3
88600 SOTKAMO

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Aija Laukkanen, Toimitusjohtaja

+358 40 611 6950

3. Rekisterin nimi

VMK Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Verkkosivulta kerättyä kävijätietoä käytetään tilastoinnissa ja mahdollisesti sivustolla käyttäytymisen seuraamisessa. Tietoja kerätään pääasiallisesti kolmansien osapuolten palveluiden avulla, joita ovat esimerkiksi Google Analytics.

Erikseen kerättyjä henkilötietoja, esimerkiksi lomakkeiden avulla, käytetään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Palveluistamme kertominen
 • Arvontojen kohdentaminen
 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Yhteistyösuhteiden hoitaminen

Henkilötietojen antaminen ja käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, sopimuksen täytäntöönpanoon tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Henkilötietoja käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen em. tarkoitusten toteuttamiseksi ja tavalla, jota rekisteröidyt voivat kohtuudella odottaa tietoja antaessaan.

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

VMK Oy:n asiakasrekisteriin kuuluvat:

 • Uutiskirjeen tilaajat
 • VMK Oy:n yhteistyökumppanit
 • Vuokatin somekanavien käyttäjät osallistuessaan arvontoihin
 • Vuokatti.fi -tietokannan sekä tapahtumakalenterin käyttäjät

Tietoa voi olla esimerkiksi:

 • Etu- ja sukunimi (sekä etuliite)
 • Titteli
 • Yrityksen nimi/yhteisön nimi (ja osasto)
 • Yrityksen y-tunnus
 • Profilointitiedot (luokittelu, esim. yrityksen toimiala)
 • Ryhmittelytiedot (esim. postitusryhmät)
 • Osoitetiedot
 • Puhelinnumero (kiinteän ja matkapuhelinverkon)
 • Faksinumero
 • Sähköpostiosoite
 • Nettisivun osoite
 • Yhteydenottojen kieli
 • Asiakashistoria, lokitiedot (esim. yhteydenotot asiakkaaseen)
 • Mahdolliset postituskiellot (sähköposti ja posti)

Sivuston seurantatyökalujen (Google Analytics) kautta kerätty henkilötieto on demokrafista, eikä sillä yksilöidä käyttäjää. Kaikki seurantaan liittyvä data on anonyymiä, eikä sitä voida kohdistaa yksittäiseen henkilöön. Kerättävää tietoa on esimerkiksi:

 • Sivuston vierailussa käytetty selain
 • Vierailun kesto

6. Tietojen säilytys

Kaikkia sivuston kautta kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan sähköisessä muodossa. Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään uutiskirjetilauksen yhteydessä sekä asiakas- ja myyntitilaisuuksissa, messutapahtumissa ja kilpailuissa.

Asiakastietoja tallentuu myös alueen yritysten edustajista ja muista toimijoista heidän käyttäessä vuokatti.fi -verkkopalvelun taustalla olevaa tietokantaa ja/tai tapahtumakalenteria.

Sivusto sisältää kolmansien osapuolten evästeitä, jotka ovat mittaus- ja seurantapalveluiden vuoksi sivustolla. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi vieraillessasi sivustolla. Evästeet keräävät pääasiassa teknistä tietoa. Evästeiden käytöstä sivustolla on erillinen maininta, joka on käyttäjän hyväksyttävissä, ennen kuin tietojen keräystä tehdään.

Evästeiden ja analytiikan kautta kerättävät henkilötiedot kävijätilastointi ja -seuranta on selaimen ja internetyhteyden välittämää informaatiota, joka ei välitä tietoa, joka yksilöi kävijän henkilönä. Tietoa ei myöskään käsitellä tai missään vaiheessa yhdistellä siten, että tiedosta tulisi kävijää yksilöivää.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 • Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
 • Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, pois lukien kohdassa 7 esitettyjen, mahdollisesti käytössä olevien ulkopuolisten palveluiden keräämä data.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin pääseminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa rekisterin ylläpitäjältä. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus.

Järjestelmä toimii vain palveluntarjoajan palvelimilla, joihin on pääsy ainoastaan teknisellä ylläpitohenkilöstöllä. Palvelimet sijaitsevat EU / ETA alueella, vartioidussa ja palosuojatussa palvelintilassa.

Mittaustilastoja sisältävän järjestelmän (esim. Google Analytics) käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla on siihen työnsä puolesta tarve. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään eri mittauspalveluiden tarjoamiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

11. Kuka käsittelee tietoja?

Rekisteritietoihin pääsee rekisterinpitäjä, eli VMK Oy:n henkilöstö, tai VMK:n osoittama luotettava taho. Henkilötietoja voidaan siirtää tapahtumien yhteisjärjestäjille ja julkisrahoitteisten projektien rahoittajille. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietojen rekisteröinnistä ja päivityksistä vastaa ensisijaisesti oma henkilöstö.

Sähköpostimarkkinoinnin alusta on vielä etsinnässä ja vuokatti.fi julkaisujärjestelmänä toimii WordPress. Järjestelmätarjoajilla on pääsy henkilötietoihin tarvittaessa.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

13. Kävijäseuranta

Seuraamme verkkosivujen kävijämäärää Google Analyticsin ja Matomon avulla.

Google Analytics
Googlen seurantapalvelu käyttää toimiakseen evästeitä. Seurantaa ei tapahdu, ennen kuin vierailija sallii kolmannen osapuolen evästeiden käyttämisen.

Matomo
Matomo seuraa sivuston kävijämäärää ilman evästeitä tai käyttäjän yksilöintiä. Voit halutessasi jättäytyä pois seurannasta.

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.