Hae sivustolta

Talviloma Vuokatissa

Löydä oma suosikkisi Vuokatin monipuolisesta majoitustarjonnasta

Tunnetko olevasi eniten lomalla rauhallisessa mökkimiljöössä vai hotellissa kaikkien harrasteiden äärellä? Tai miltä kuulostaisi iglumajoitus, jossa voit ihastella tähtitaivasta nousematta sängystä? Vuokatissa nämä kaikki ovat mahdollisia!

Tutustu majoitustarjontaamme ylläolevan hakukoneen avulla.
Valitse mökki- ja huoneistomajoitus tai hotellimajoitus, syötä kenttään
lomasi ajankohta sekä henkilömäärä, niin näet vapaana olevat kohteet.

Majoitu oman makusi mukaan – Tässä muutama vinkki.


VUOKATTI IGLOO

Luonto tulee luoksesi

Arc­tic La­ke­land Ig­loos on Vuo­ka­tin pre­mium­ta­son mat­kai­lu­pal­ve­lu, jos­sa voit ko­kea täy­del­li­sen ir­tio­ton ar­jes­ta luon­non sy­lei­lys­sä. Luon­to tu­lee luok­se­si ja voit ihail­la niin pil­ve­tön­tä tai­vas­ta, lumihiutaleiden tans­sia tai myrs­kyn voi­maa ym­pä­ril­lä­si mu­ka­vas­ti la­si-ig­lun läm­mös­sä. Luon­non oman näy­tel­män li­säk­si voit naut­tia ul­ko­po­ream­meen läm­pi­mäs­tä ja ren­tout­ta­vas­ta sy­lei­lys­tä.


HAAPALA AITTAMÖKIT

Tä­mä on Suo­mi, pie­nel­lä twis­til­lä.

Ma­joi­tu mu­ka­vas­ti Haa­pa­las­sa.
Kes­kel­lä Vuo­kat­tia, mut­ta so­pi­vas­ti hie­man si­vus­sa.

Ma­joi­tus­hin­taan kuu­luu ait­ta­mö­kin/pää­ra­ken­nuk­sen va­paa käyt­tö, hir­si­sau­na ker­ran ma­joi­tuk­se­si ai­ka­na, lii­na­vaat­teet, pyyh­keet, lop­pu­sii­vous ja aa­mu­pa­la ra­vin­to­las­sam­me tai huo­nee­seen toi­mi­tet­tu­na. Check-in klo 15.00 jäl­keen.

Haa­pa­lan ma­joi­tuk­sen yh­tey­des­sä toi­mii Kai­nuun ai­noa pa­ni­mo se­kä pa­ni­mo­ra­vin­to­la!


VUOKATINRANTA

Anna itsellesi ja rakkaillesi rentouttava loma

Vuo­ka­tin­ran­ta si­jait­see kau­niin Nuas­jär­ven ran­nal­la ja ki­ven­hei­ton pääs­sä las­ket­te­lu­rin­teis­tä. Ma­joi­tus­vaih­toeh­to­ja on kol­me: ho­tel­li-, lo­ma­huo­neis­to- ja mök­ki­ma­joi­tus­ta. Oma keit­tiö ra­vin­to­las­sa val­mis­taa mait­ta­vaa ja ter­veel­lis­tä ruo­kaa. Pi­ha­pii­ris­tä ja lä­his­töl­tä löy­tyy te­ke­mis­tä niin vauh­ti­päil­le kuin rau­hal­li­sem­min liik­ku­jil­le­kin. An­na it­sel­le­si ja rak­kail­le­si ren­tout­ta­va lo­ma Vuo­ka­tin­ran­nas­sa!


VUOKATTI WEEKEND

Majoituskohteet Vuokatin parhaimmilla paikoilla

Vuo­kat­ti Wee­ken­din suo­si­tut mö­kit ja lo­ma­huo­neis­tot si­jait­se­vat ai­van Vuo­ka­tin laskettelurin­tei­den vie­res­sä. Myös muut monipuoliset palvelut ja harrastusmahdollisuudet sijaitsevat lähelläsi, kävelymatkan päässä.

Tu­tus­tu ja löy­dä si­nul­le par­hai­ten so­pi­va ma­joi­tus­koh­de.


GRAND HOTELLI VUOKATTI & SUITES

Aidosti järven rannalla

Idyl­li­nen Grand Ho­tel­li Vuo­kat­ti se­kä laa­duk­kaat Sui­tes-huo­neis­tot muo­dos­ta­vat yh­des­sä rau­hal­li­sen re­sort- ko­ko­nai­suu­den Vuo­ka­tin mo­ni­puo­lis­ten pal­ve­lui­den ää­rel­lä, – ai­dos­ti jär­ven ran­nal­la.

Meil­le Ho­tel­li Vuo­ka­tis­sa on luk­sus­ta naut­tia elä­män pie­nis­tä asiois­ta. Ko­di­no­mai­nen, siis­ti  ja rau­hal­li­nen il­ma­pii­ri. It­se lei­vo­tut säm­py­lät ja lei­von­nai­set. Nä­mä ovat asioi­ta joi­ta mei­dät tun­ne­taan ja jot­ka ovat meil­le ai­dos­ti tär­kei­tä.


VUOKATIN AATELI

Lämmintä tunnelmaa ja rentoa yhdessäoloa

Vuo­ka­tin Aa­te­li tar­joaa käyt­töö­si huip­pu­luo­kan ma­joi­tus­ta mö­keis­sä ja huo­neis­tois­sa Vuo­ka­tin­rin­tei­den pa­raa­ti­pai­koil­la. Rin­ne­ho­tel­lim­me Ho­tel Aa­te­li tuo ta­sok­kaat puit­teet lo­mal­le­si Ra­vin­to­la Ai­noan ja Zen Spa -pien­kyl­py­län täy­den­täes­sä lo­mae­lä­myk­sen.

Tarjoamme monipuoliset ja laadukkaat palvelut Vuokatin sydämessä.


JAAKKOLAN LOMAMÖKIT

Vuokatissa omassa rauhassa

Lomamökkejä Vuokatin upean luonnon keskellä!
Tu­le si­nis­ten aja­tus­ten mök­ki­lo­mal­le mo­ni­puo­li­seen Vuo­kat­tiin, kau­niin Jor­mas­jär­ven ran­nal­le. Jaak­ko­lan Lo­ma­mö­kit ovat lä­hel­lä pal­ve­lu­ja, la­tu­jen ja vael­lus­reit­tien var­rel­la omas­sa rau­has­saan.


VUOKATINMAA

Tasokkaita loma-asuntoja

Vuo­ka­tin­maan lo­ma-asun­not si­jait­se­vat Nuas­jär­ven kai­na­los­sa, ai­van Vuo­ka­tin­vaa­ran juu­rella. Vuo­ka­tin­maa tar­joaa asiak­kail­leen ta­sok­kai­ta ma­joi­tus­pal­ve­lui­ta lä­hel­lä Vuo­ka­tin alueen mo­ni­puo­li­sia har­ras­tei­ta ja ak­ti­vi­teet­te­ja.

Vuo­ka­tin­maas­sa elä­mi­sen kir­joon kuu­lu­vat ta­so­kas per­he­lo­mai­lu, ur­hei­li­joi­den lei­ri­tys se­kä yri­tys­ten eri­lai­set ta­pah­tu­mat. Lo­mai­li­jat viih­ty­vät hy­vin ta­sok­kai­den pal­ve­lu­jen hem­mot­te­le­mi­na.


IIDA VUOKATTI LOMAHUONEISTOT

Unohtumattomia kokemuksia

II­DA Vuo­kat­ti -lo­ma­huo­neis­to­ja pyö­rit­tää per­hey­ri­tys. Ha­luam­me taa­ta asiak­kail­lem­me unoh­tu­mat­to­mia ko­ke­muk­sia hy­vin va­rus­tel­luis­sa ja laa­duk­kais­sa lo­ma­huo­neis­tois­sam­me kes­kel­lä Vuo­ka­tin alueen mo­nien mah­dol­li­suuk­sien lii­kun­ta­paik­ko­ja. Tar­joam­me käyt­töö­si 23 lo­ma­huo­neis­toa kol­mes­sa eri luh­ti­ta­los­sa. Tu­le viih­ty­mään ta­sok­kaas­ti va­rus­tel­luis­sa huo­neis­tois­sam­me!


HOLIDAY CLUB KATINKULTA

Täyden palvelun lomakeskus

Ho­li­day Club Ka­tin­kul­ta on Poh­jois­mai­den mo­ni­puo­li­sin lo­ma­kes­kus Vuo­ka­tis­sa. Ho­li­day Club Ka­tin­kul­las­sa voit ma­joit­tua jo­ko kyl­py­lä­ho­tel­lis­sa tai laa­duk­kais­sa ja ti­la­vis­sa lo­ma-asun­nois­sa ja -huo­neis­tois­sa. Nau­ti ym­pä­ri­vuo­ti­sis­ta ak­ti­vi­tee­teis­ta Nuas­jär­ven upeis­sa mai­se­mis­sa ja hem­mot­te­le ko­ko per­het­tä kyl­py­lä­ho­tel­lin mo­ni­puo­li­sil­la pal­ve­luil­la.


BREAK SOKOS HOTELLI VUOKATTI

Tyylikäs valinta keskellä elämää

Vuo­ka­tin vaa­rat, ve­sis­töt ja rei­tis­töt se­kä mo­ni­puo­li­set ak­ti­vi­tee­tit ja ho­tel­lin laa­duk­kaat pal­ve­lut luo­vat puit­teet viih­ty­mi­seen, hy­vin­voin­tiin ja luon­nos­ta naut­ti­mi­seen ym­pä­ri vuo­den.

Break Sokos Hotelli Vuokatissa voit majoittua ti­la­vas­ti lo­ma-asun­nois­sa tai hotellissa. Loma-asunnoissa pääset nauttimaan myös ho­tel­li­ma­joi­tuk­sen par­hais­ta puo­lis­ta; eri­no­mai­ses­ta Break aa­miai­ses­ta, val­miik­si pe­da­tuis­ta vuo­teis­ta se­kä hin­taan si­säl­ty­väs­tä lop­pu­sii­vouk­ses­ta.

lomahuoneisto olohuone.

VUOKATTI TRAVEL

Majoitusvaraamo Kainuun sydämessä

Varaa ho­tel­li­ma­joi­tukset, mö­kit ja lo­ma­huo­neis­tot kä­te­väs­ti yh­des­tä ja sa­mas­ta pai­kas­ta.
Olem­me pai­kal­li­nen yri­tys, jo­ten tun­nem­me vä­lit­tä­mäm­me pal­ve­lut se­kä yh­teis­työ­kump­pa­nim­me hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Vuo­kat­ti Tra­vel on­li­ne va­raus­pal­ve­lu on avoin­na 24/7. Tu­tus­tu koh­tei­siim­me ne­tis­sä ja tee va­raus.


Talven tarjouksia

Hyödynnä Vuokatin alueen tarjoukset
ja varaa oma lomasi lumen keskelle!